Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

Vedtægter

Vedtægter for Brugerforening Svendborg Forsamlingshus CVR 39219484

 • 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Brugerforeningen Svendborg Forsamlingshus (BSF). Foreningen er tilknyttet Svendborg Forsamlingshus (SFH) og har hjemsted i Svendborg Forsamlingshus, Lundevej 2, 5700 Svendborg

 • 2 Foreningens formål
 1. BSF’s har som almennyttigt formål er at
  1. understøtte SFH som samlingssted for kulturelle og andre arrangementer, som BSF finder relevante.
  2. indgå i husets daglige drift i samarbejde med SFHs ledelse samt udvikle og igangsætte forsamlingshusets aktiviteter og arrangementer.
 2. BSF kan skabe økonomisk mulighed for sine aktiviteter gennem bl.a. kontingenter og sponsorater og søge midler til aktiviteter, der skaber liv i huset og som bidrager til fællesskaber på tværs af alder og baggrund.
 3. BSF tager ansvar for nyindkøb, vedligehold, reparation og renovering af udstyr og værktøj knyttet til SFHs værksted og salens AV-udstyr.
 4. Det udstyr, BSF finansierer, tilhører BSF.
 5. BSF kan indgå som partner i forbindelse med afvikling af åbne arrangementer, som SFH står for.
 6. Overskud fra aktiviteter indgår i foreningens regnskab som almennyttige midler til nye aktiviteter eller finansiering af udstyr knyttet til aktiviteter.

 

 • 3 Medlemmer
 1. Som medlemmer kan optages alle over 15 år, der ønsker at arbejde for foreningens målsætning. Medlemsskab opnås ved indbetaling til foreningens bankkonto eller via MobilePay. Oplysninger findes på hjemmesiden.
 2. BSFs bestyrelse afgør evt. tvivlsspørgsmål i forhold til medlemskab, og fører en liste over medlemmer.

  For at deltage i foreningens generalforsamling med stemmeret, skal man have betalt kontingent.

  For at være gyldigt medlem, skal man have betalt det kontingent, der er fastlagt på den seneste generalforsamling. Et medlemskab følger kalenderåret.

 

 • 4. Generalforsamling.
 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
 2. Generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel ved opslag på foreningens Facebook side, ved opslag på foreningens hjemmeside og hvis muligt gennem andre elektroniske medier.
 3. Enhver generalforsamling, der er lovligt indkaldt, er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 4. Ved generalforsamlingen har kun medlemmer, der er registreret senest 4 uger før generalforsamlingen stemmeret. Hvert medlem har én stemme og alle afstemninger afgøres ved simpelt Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 5. Ved afstemninger er simpelt flertal tilstrækkeligt.
 6. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før

afholdelsen af generalforsamlingen.

 1. Følgende dagsorden gælder som minimum for generalforsamlingen:

  1 Valg af dirigent.
  2 Valg af referent og 2 stemmetællere.
  3 Bestyrelsens beretning.
  4 Fremlæggelse/godkendelse af revideret regnskab.
  5 Fastlæggelse af kontingent.
  6 Indkomne forslag (indsendes 14 dage før)
  7 Valg af bestyrelse og suppleanter
  1. Der vælges mindst 5 bestyrelsesmedlemmer.
  2. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årtal og mindst 2 på ulige årstal
  3. 2 suppleanter vælges for 1 år.

   8 Valg af revisor og revisorsuppleant. Begge vælges for et år.
   9 Eventuelt

 

 • 5. Bestyrelsen og valgperiode.
 1. Bestyrelsen er selvsupplerende ml. generalforsamlinger.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
 3. Foreningen tegnes af 2 personer blandt følgende: Formand, næstformand eller kasserer. For at være valgbar til bestyrelsen, skal man være fyldt 18 år.
 4. Bestyrelsen kan give eneprokura til en bestyrelsesmedlem, hvis det skønnes praktisk.

 

 • 6. Bestyrelses- og medlemsmøder.
 1. Bestyrelsesmøder afholdes ved formandens indkaldelse, eller hvis 3 fra bestyrelsen ønsker dette.
 2. Bestyrelsesmøderne refereres med beslutningsreferat, med kommentarer til alle punkter på dagsorden.
 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.
 4. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvis der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
 5. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
 6. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.
 7. Bestyrelsen kan indkalde til åbne medlemsmøder. Møderne indkaldes ved opslag på SFs Facebook, SFs hjemmeside eller via andre elektroniske midler med 14 dages varsel. Emner, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødet.

 

 • 7. Ekstraordinær generalforsamling.
 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller formanden anser det for nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette. Begæringen skal angive, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.
 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved med mindst 1 uges varsel og senest 4 uger efter begæring ved opslag på foreningens Facebook side, ved opslag på foreningens hjemmeside og hvis muligt gennem andre elektroniske medier.
 3. Der kan på ekstraordinær generalforsamling kun behandles og træffes beslutning vedr. det/de sager, som er begæret behandlet i indkaldelsen, og som er angivet på dagsorden.

 

 • 8. Vedtægtsændringer.
 1. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af dagsorden for generalforsamlingen eller en ekstraordinær generalforsamling..
 2. For at vedtægtsændringerne kan vedtages kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslagene.

 

 • 9. Regnskabsåret.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

 • 10. Økonomisk forpligtelse.

Foreningen kan kun hæfte, for sine forpligtelser med foreningens formue. Hverken foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter personligt overfor tredjemand.

 

 • 11. Opløsning.
 1. Foreningen kan opløses, hvis forslag om opløsning af foreningen fremgår af dagsorden til generalforsamlingen eller af dagsordenen til en ekstraordinær generalforsamling, og hvis 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.
 2. Foreningens evt. kapital skal i tilfælde af opløsning videregives til kulturelle aktiviteter, der er almennyttige.

 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 26. juni 2018.

 

 

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben