Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

  Home > Brugerforeningen BSF > Referater > Vedtægter

Vedtægter

pr 29/3 2023

Vedtægter for Brugerforening Svendborg Forsamlingshus CVR 39219484

 • Vedtægter for Brugerforening Svendborg Forsamlingshus

   

  • 1 Navn og hjemsted

  Foreningens navn er Brugerforeningen Svendborg Forsamlingshus (BSF). Foreningen er tilknyttet Svendborg Forsamlingshus (SFH) og har hjemsted i Svendborg Forsamlingshus, Lundevej 2, 5700 Svendborg

   

  • 2 Foreningens formål
  1. BSF’s formål er - som almennyttig forening - at
   1. understøtte SFH som samlingssted for kulturelle og andre arrangementer, som BSF finder relevante.
   2. indgå i husets daglige drift i samarbejde med SFHs ledelse samt udvikle og igangsætte forsamlingshusets aktiviteter og arrangementer. 
  2. BSF kan skabe økonomisk mulighed for sine aktiviteter gennem bl.a. kontingenter og sponsorater og søge midler til aktiviteter, der skaber liv i huset og som bidrager til fællesskaber på tværs af alder og baggrund.
  3. BSF tager ansvar for nyindkøb, vedligehold, reparation og renovering af udstyr og værktøj knyttet til SFHs værksted og salens AV-udstyr.
  4. Det udstyr, BSF finansierer, tilhører BSF.
  5. BSF kan indgå som partner i forbindelse med afvikling af åbne arrangementer,som SFH står for.

   

  • 3 Medlemmer
  1.     Som medlemmer kan optages alle over 15 år, der ønsker at arbejde for foreningens målsætning.
  2.     Et medlemskab følger kalenderåret. Man er først medlem, når kontingentet er betalt.
  3.   BSFs bestyrelse skal godkende nye medlemmer.
  • 4. Generalforsamling.
  1.     Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
  2.     Generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel ved opslag på foreningens Facebook side, ved opslag på foreningens hjemmeside og eventuelt gennem andre medier.
  3.     Enhver generalforsamling, der er lovligt indkaldt, er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
  4. For at deltage i generalforsamlingen skal man være medlem af foreningen. Man kan blive medlem helt frem til generalforsamlingens start. Hvert medlem har én stemme og alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  5. For at være valgbar til bestyrelsen, skal man være fyldt 18 år. 
  6. Ved afstemninger er simpelt flertal tilstrækkeligt.
  7.     Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før

  afholdelsen af generalforsamlingen.

  1.     Følgende dagsorden gælder som minimum for generalforsamlingen:
  2.     Valg af dirigent.
  3.     Valg af referent og 2 stemmetællere.
  4.     Bestyrelsens beretning.
  5.     Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
  6.     Fastlæggelse af kontingent.
  7.     Indkomne forslag
  8.     Valg af bestyrelse og suppleanter
  9.     Der vælges mindst 5 bestyrelsesmedlemmer.
  10.     Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal og mindst 2 på ulige årstal
  11.     2 suppleanter vælges for 1 år.
  12.     Valg af revisor og revisorsuppleant. Begge vælges for to år. Revisorsuppleant vælges på lige årstal og revisor på ulige årstal.
  13.     Eventuelt
  • 5. Bestyrelsens konstituering og kompetencer.
  1.     Bestyrelsen er selvsupplerende mellem generalforsamlinger.
  2.     Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
  3.     Foreningen tegnes af 2 personer blandt formand, næstformand eller kasserer. 
  4.     Bestyrelsen kan give eneprokura til et bestyrelsesmedlem, hvis det skønnes praktisk.
  5.     Bestyrelsen kan disponere over foreningens økonomiske midler i henhold til nærværende vedtægter.

    

  • 6. Bestyrelsens arbejde
  1.     Bestyrelsesmøder afholdes ved formandens indkaldelse, eller hvis 3 fra bestyrelsen ønsker dette.
  2.     Bestyrelsesmøderne refereres med beslutningsreferat. 
  3.     Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.
  4.     Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvis der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
  5.     Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
  6.     Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.
  • 7. Ekstraordinær generalforsamling.
  1.     Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis et flertal i bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette. Begæringen skal angive, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.
  2.     Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved med mindst 1 uges varsel og senest 4 uger efter begæring ved opslag på foreningens Facebook side, ved opslag på foreningens hjemmeside og eventuelt gennem andre medier.
  3.     Der kan på ekstraordinær generalforsamling kun behandles og træffes beslutning vedr. den eller de sager, som er begæret behandlet i indkaldelsen, og som er angivet på dagsorden.
  • 8. Vedtægtsændringer.
  1.     Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af dagsorden for generalforsamlingen eller en ekstraordinær generalforsamling..
  2.     For at vedtægtsændringerne kan vedtages kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslagene.
  • 9. Regnskabsåret.

  Regnskabsåret følger kalenderåret.

  • 10. Økonomisk forpligtelse.

  Foreningen kan kun hæfte, for sine forpligtelser med foreningens formue. 

  Hverken foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter personligt overfor tredjemand.

  • 11. Opløsning.
  1.     Foreningen kan opløses, hvis forslag om opløsning af foreningen fremgår af dagsorden til generalforsamlingen eller af dagsordenen til en ekstraordinær generalforsamling, og hvis 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.
  2.     I tilfælde af foreningens opløsning overdrages foreningens aktiver til en almennyttig forening.

  Således vedtaget på generalforsamlingen den 29 marts 2023. 

   

 

1 Valg af dirigent. Fin.
2 Valg af referent og 2 stemmetællere. Jan. Ingrid, Betina,
3 Bestyrelsens beretning v Pia.
151 arrangementer på 11 måneder. Om Fødselsdagen. Taget til efterretning.
4 Fremlæggelse/godkendelse af revideret regnskab. v Fin GODKENDT
5 Fastlæggelse af kontingent. Vi holder fast i 55kr
6 Indkomne forslag (indsendes 14 dage før) - se nedenfor
7 Valg af bestyrelse og suppleanter
Der vælges mindst 5 bestyrelsesmedlemmer. Pia og Jytte modtog genvalg. Ingrid er blevet medlem.
Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årtal og mindst 2 på ulige årstal

2 suppleanter vælges for 1 år. Alice, Torben Wahlstrøm

8 Valg af revisor og revisorsuppleant. Begge vælges for et år.
(Jens vælges for 2 år og suppleant for 1 år: Andrew Godswar)
9 Eventuelt. Foreningens virke. 

SÅLEDES SLUTTEDE GF i god ro og orden.

Efterflg. Bestyrelsesmøde:

Ingrid er ny formand. Jytte næstformand. 

 

 

Forslag fra FIn Thygesen til vedtægtsændringer: 

https://docs.google.com/document/d/17WJxAbOHZqx4JTsyXusWUb2ZN47y_jCuvWhd3Xhq12A/edit?usp=sharing

Forslag til Jan ang. ansøgning:

https://docs.google.com/document/d/1Oc4GICuORVlwfHf_CKPr4OzSPEhbS3PeOXDbif1KGek/edit?usp=sharing

 

 

nach oben